Love for Columna Gymnastikforening, Horsens.

Love for Columna Gymnastikforening, Horsens.

§1

Foreningens navn er COLUMNA Gymnastikforening, Horsens.

§2

Foreningens formål er at undervise børn, unge og ældre i gymnastik udviklet til at forebygge/smer- telindre ryg/bækken problemer, og for – gennem dette specielle program – at gennemføre krops- pleje til gavn for hele kroppen.

§3

Som medlemmer optages alle betalende gymnaster. Alle medlemmer har stemmeret. Medlemmer skal være fyldt 18 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen.

§4

Indmeldelse i foreningen sker gennem bestyrelsens medlemmer.

§5

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse sker ligeledes ved manglende kontingent-betaling.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af uge 46 og indkaldes med 14 dages varsel. Eventuelle forslag må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom.

Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle afstemninger, dog med undtagelse at afstemning om foreningens ophør, jvf. §13.

Vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen og kræver 3/4 af de fremmødtes stemmer. Ved valg kan forlanges skriftlig afstemning. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutnings- dygtig.

§7

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges en revisor. Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 for revisoren. Valgene gælder for 1 år. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§8

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§10

Regnskabsåret er 1. september – 31. august.

§11

Foreningen er på ingen måde ansvarlig for personskader.

§12

Foreningen må kun udbyde COLUMNA gymnastik samt almene sundhedsoplysende aktiviteter.

§13

Foreningen kan kun ophæves ved en i den anledning indkaldt generalforsamling, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Er ophævelse vedtaget, træffer generalforsamlingen beslutningen om anvendelse af foreningens midler. Midler skal anvendes til børne- og ungdomsarbejde i Horsens Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. december 2000
Ændring vedr. §6 vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. oktober 2011. Ændring af §8 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2016. Ændring af §7 vedtaget på generalforsamling den 31. oktober 2018.

Vedtaget på generalforsamling den 31. oktober 2018


Birgitte Mikkelsen, Formand

Ann Clausen, Næstformand

Birte Bentsen, Kasserer

Anni Roskilde, Bestyrelsesmedlem

Tove Straarup, Sekretær