Referat fra Columnas generalforsamling den 31. oktober 2018 i Gym House

Der var mødt 17 personer op. Bestyrelsen, revisor, suppleanter, instruktører og 4 gymnaster. 
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Christensen, der modtog og takkede for valget. 
Formandens beretning: Formanden Birgitte Mikkelsen læste sin beretning op for forsamlingen. 
Beretningen blev énstemmigt godkendt. 
Aflæggelse af regnskab: Birte Bentsen læste regnskabet op. Regnskabet viste et overskud på 10.605,45 kr., og det blev énstemmigt godkendt. 
Budgettet blev læst op. Det viste et lille acceptabelt underskud. 
Indkomne forslag: Bestyrelsen har bedt om at få ændret i §7, så der fremover er 2 suppleanter, der begge sidder et år ad gangen. 
Dette forslag blev godkendt af forsamlingen. §7 rettes til. 
Valg af bestyrelse: Birgitte Mikkelsen lod sig overtale til at fortsætte en periode mere, 
Ann Clausen blev genvalgt, Birte Hering Poulsen blev valgt. 
Valg af suppleanter: Tove Mølgaard og Anni Roskilde blev valgt som suppleanter. 
Valg af revisor og revisorsuppleant: Birgit Sørensen blev genvalgt som revisor, og 
Jørgen Skovby Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
Eventuelt: Anni Roskilde ville gerne kende prisen for deltagelse i Columna efter jul. 
Bestyrelsen oplyste, at beløbet er 400 kr. 
Kirsten Lundsgaard efterlyste en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet. Det kan eventuelt gøres i et nyhedsbrev. 
Berit Brixen roste bestyrelsen for de altid hyggelige og konstruktive bestyrelsesmøder, som hun gerne deltager i. 
Birgitte Mikkelsen spurgte instruktørerne, om de har observeret deltagere fra andre hold på deres egne hold. 
Der blev svaret, at der var aktivitet på tværs af holdene. Sarah oplever, at gymnasterne meddeler til hende, når de kommer på hendes hold, hvis de normalt deltager på hold 1, 2 eller 4. 
Birgitte Mikkelsen takker Anni for den tid, hun har været aktiv i bestyrelsen, og overrækker i anledningen af Annis afgang en gave. Anni fortsætter som Webmaster. 
Dirigenten takker bestyrelse og især instruktørerne for deres arbejde. 
Generalforsamlingen lukkes kl. 19:10. 

Horsens, den 31. oktober 2018 Tove Straarup (referent)